Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Algemene Verkoopvoorwaarden: onderstaande bepalingen.
1.2 Winter Wonderland Wandeling Kampen: de rechtspersonen die de producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
1.3 Aanbieding: elk aanbod van Winter Wonderland Wandeling Kampen waarvoor men een overeenkomst tussen Winter Wonderland Wandeling Kampen en de consument aangaat.
1.4 Bestelling: iedere aanvaarding van een aanbieding van Winter Wonderland Wandeling Kampen.
1.5 Overeenkomst: iedere acceptatie door Winter Wonderland Wandeling Kampen van een bestelling met de consument.
1.6 Goederen: alle producten waarop overeenkomsten tussen de koper en Winter Wonderland Wandeling Kampen betrekking hebben. Dit kunnen zowel fysieke en elektronische producten zijn.
1.7 Aflevering: het door of namens Winter Wonderland Wandeling Kampen feitelijk ter beschikking stellen van goederen aan de koper.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Winter Wonderland Wandeling Kampen
Email: dave@comceptum.nl

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Winter Wonderland Wandeling Kampen hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.
3.2 Door te bestellen, accepteert u de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden, beschikbaar gesteld via de website.

Artikel 4. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen van Winter Wonderland Wandeling Kampen zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.
4.2 Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
4.3 Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.
4.4 U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.
4.5 Winter Wonderland Wandeling Kampen accepteert geen bestellingen:
– afkomstig buiten Nederland of België;
– van personen onder de 18 jaar;
– indien Winter Wonderland Wandeling Kampen de opgegeven (mail)adresgegevens niet als correct kan vaststellen;
4.6 Winter Wonderland Wandeling Kampen is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
4.7 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Winter Wonderland Wandeling Kampen bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Winter Wonderland Wandeling Kampen dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
4.8 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5. Prijzen en kosten
5.1 De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.
5.2 De prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en administratiekosten en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Eventuele verzendkosten worden berekend bij het aanbod.
5.3 Winter Wonderland Wandeling Kampen behoudt zich het recht om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
5.4 Bij alle bestellingen brengt Winter Wonderland Wandeling Kampen administratiekosten in rekening.
5.5 De in artikel 5.4 genoemde administratiekosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd, bij een reclamatie of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.
5.6 Winter Wonderland Wandeling Kampen behoudt zich het recht voor om in andere bijzondere gevallen verzendkosten en/of administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 6. Betaling
6.1 U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Winter Wonderland Wandeling Kampen behoudt zich echter het recht om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.
6.2 De betaalmethoden staan vermeld op de website winterwonderlandkampen.nl en draagt zorg voor een veilige betaalomgeving.
6.3 De datum waarop uw betaling door Winter Wonderland Wandeling Kampen wordt ontvangen, geldt als datum van betaling.
6.4 Verzending van de bestelde goederen geschied te allen tijde nadat uw betaling door Winter Wonderland Wandeling Kampen is ontvangen.

Artikel 7. Levering
7.1 Winter Wonderland Wandeling Kampen levert de gekochte digitale producten zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat uw betaling is ontvangen, af op het mailadres zoals door de consument bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt.
7.2 Alle fysieke goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Winter Wonderland Wandeling Kampen u daarover binnen 5 werkdagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Winter Wonderland Wandeling Kampen heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
7.3 Op de website aangegeven levertijden van fysieke goederen zijn slechts indicatief.
7.4 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 8. Eigendom goederen
8.1 Winter Wonderland Wandeling Kampen houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Winter Wonderland Wandeling Kampen verschuldigd bent, heeft voldaan.
8.2 Op de geleverde digitale goederen geldt het auteursrecht en is het te allen tijde verboden deze te kopiëren en/of te verspreiden.

Artikel 9. Retourzending
9.1 Winter Wonderland Wandeling Kampen levert enkel producten in elektronische vorm (download of bijgevoegd als bijlage in een email bericht). Voor deze producten geldt geen retourrecht.

Artikel 10. Onjuiste levering / schade
10.1 U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk (binnen 24 uur na aflevering van de goederen) schriftelijk, via email, te melden bij Winter Wonderland Wandeling Kampen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen contact met u opnemen voor verdere afwikkeling van de onjuiste levering.
10.2 Winter Wonderland Wandeling Kampen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de ritten van Winter Wonderland Wandeling Kampen.

Artikel 11. Diversen
11.1 Winter Wonderland Wandeling Kampen behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 11.2 Op de overeenkomst zullen die Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. U kunt deze voor of tijdens de bestelprocedure vanaf de website afdrukken.

Artikel 12. Klachten / geschillen
12.1 Indien u niet tevreden bent over een product, kunt u binnen 14 dagen na bestelling contact opnemen met Winter Wonderland Wandeling Kampen via info@deleukehanzestad.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst op uw klacht reageren.
12.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.3 Alle geschillen tussen partijen kunnen ook worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.